فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

گزارش کارآموزی شرکت صنعتی هنکل

گزارش کارآموزی شرکت صنعتی هنکل

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در شرکت علمی و تحقیقاتی

گزارش کارآموزی در شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارآموزی شرکت

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی شیراز

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارآموزی بررسی ایمنی در شرکت

دانلود گزارش کارآموزی بررسی ایمنی در شرکت نارین پودر ازندریان

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی شرکت بازرگانی

کارآموزی شرکت بازرگانی ستاره سهیل:فعاليتهاي مالي يك مؤسسه در طول عمر آن بطور مستمر و عموماً با روندي متعادل واقع مي شود . اندازه گيري دقيق نتايج عملكرد يك مؤسسه صرفاً در پايان عمر آن يعني هنگاميكه مؤسسه منحل و كليه دارائيهاي آن به وجه نقد تبديل و بدهيهاي آن پرداخت شود

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل