فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

دانلود گزارش کارآموزی منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو

کارآموزی منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو ناريگان:عناصری در طبیعت موجود می باشند که دارای هستة سنگین هسته و با صدور اشعه‌های a و b و گاما به عناصر سبکتر تبدیل می شوند، این عمل را فروپاشی می‌گویند. اشتعه a از جنس هلیم دو بار مثبت (He2+) می‌باشد. اشعه b، الکترون با بار منفی و دارای انرژی جنبشی می‌باشد...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل